Algemene Voorwaarden

Tot stand gekomen op 25 maart 2020.

Artikel 1 – Definities

 1. Ondernemer/Opdrachtnemer: Tribble Media, handelend onder de naam VindOuderenHulp.nl, gevestigd aan de Korenbloem 10 te Mijdrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51536978 die de in Artikel 3.1 omschreven dienstverlening aanbiedt.
 2. Website: het online platform waar de in Artikel 3.1 omschreven dienstverlening plaatsvindt.
 3. Hulpaanbieder: de natuurlijke persoon die een overeenkomst voor een betaald of onbetaald Lidmaatschap aangaat met VindOuderenHulp.nl. De Hulpaanbieder mag niet jonger zijn dan 16 jaar.
 4. Hulpbehoevende; de senior of ouderpersoon die hulp zoekt voor zichzelf of als mantalzorger, begeleider op de website.
 5. Lidmaatschap: de overeenkomst tussen VindOuderenHulp.nl en een Hulpaanbieder die strekt tot het afnemen van de in Artikel 3.1 omschreven dienstverlening, al dan niet tegen betaling van Lidmaatschapsgeld.
 6. Privacyvoorwaarden: de voorwaarden van VindOuderenHulp.nl met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, opgenomen in de Privacyverklaring.
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Hulpaanbieder om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van de website VindOuderenHulp.nl, (hierna: “website of VindOuderenHulp.nl,”).
 2. De Hulpaanbieder dient de voorwaarden en bepalingen van de gebruiksrechtovereenkomst te lezen alvorens er van de website gebruikt maakt.
 3. Door zich toegang te verschaffen tot deze website en de website te gebruiken wordt er onvoorwaardelijk akkoord gegaan met deze voorwaarden.
 4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien en voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of nietig wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Opdrachtnemer en Hulpaanbieder in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige casu quo vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige casu quo vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 6. Van toepassing is steeds de laatst bijgevoegde versie of de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de opdracht.
 7. Toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van Hulpaanbieder wordt niet aanvaard en uitdrukkelijk afgewezen, tenzij die voorwaarden na overleg met Hulpaanbieder, geheel of gedeeltelijk uitdrukkelijk en schriftelijk door Opdrachtnemer zijn geaccepteerd.
 8. Indien de Hulpaanbieder niet akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen mag de Hulpaanbieder geen gebruik maken van de dienst.

Artikel 3 – Dienstverlening

 1. De dienstverlening van VindOuderenHulp.nl bestaat uit het bieden van een online mogelijkheid om klussen te doen voor Hulpbehoevende. De klussen worden aangeboden door Hulpaanbieders. Vrijwillig of tegen een eigen te bepalen tarief.
 2. VindOuderenHulp.nl geeft geen garantie op succes of een match. VindOuderenHulp.nl heeft een inspanningsverplichting en uitdrukkelijk geen resultaatsverplichting.
 3. VindOuderenHulp.nl is transparant over de dienstverlening die ze aanbiedt. Ze geeft vóór het aangaan van het Lidmaatschap duidelijke voorlichting over de tarieven, de automatische verlenging van het lidmaatschap, de voorwaarden en de mogelijkheden van de Website zodat de Hulpaanbieder een goede inschatting kan maken van het aanbod.
 4. Indien een Hulpaanbieder wilsonbekwaam is, mag de overeenkomst alleen aangegaan worden door zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger.
 5. VindOuderenHulp.nl kan aanvullende voorwaarden stellen aan Hulpaanbieders die van de dienstverlening gebruik willen maken. Deze voorwaarden worden op de Website vóór het aangaan van het Lidmaatschap duidelijk vermeld. De aanvullende voorwaarden worden alleen gesteld om de doelgroep van de desbetreffende Website af te bakenen en de kans op succes, een klus of een match, te vergroten. De aanvullende eisen mogen niet in strijd zijn met deze algemene voorwaarden. De mogelijkheid tot het in contact treden met Hulpaanbieders kan aan voorwaarden zijn gebonden, bijvoorbeeld de voorwaarde van het afnemen van een betaald Lidmaatschap.
 6. VindOuderenHulp.nl informeert de Hulpaanbieder vóór het aangaan van het Lidmaatschap over de voorwaarden waaronder Hulpaanbieders met elkaar in contact kunnen treden en over welke groep Hulpaanbieders welke berichten wel of niet ontvangen.
 7. Indien de dienstverlening plaatsvindt tegen betaling van Lidmaatschapsgeld, is dit gebaseerd op een vast bedrag voor een bepaalde periode of op een bedrag per handeling of een combinatie hiervan. VindOuderenHulp.nl geeft hierover heldere informatie op haar Website vóór het aangaan van het Lidmaatschap.
 8. VindOuderenHulp.nl kan niet instaan of aansprakelijk worden gehouden voor de juistheid en volledigheid van de informatie zoals beschikbaar gesteld door de Hulpaanbieders. Hulpaanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via de Website beschikbaar stellen.
 9. VindOuderenHulp.nl is nooit verantwoordelijk voor de gedragingen van Hulpaanbieders tijdens bijvoorbeeld een persoonlijke afspraak in aansluiting op kennismaking via de Website.

Artikel 4 – Beschikbaarheid dienstverlening

 1. VindOuderenHulp.nl spant zich in om de dienstverlening aan Hulpaanbieders zonder storingen te laten verlopen. VindOuderenHulp.nl kan niet instaan voor continue beschikbaarheid van de diensten.
 2. Als er onderhoud aan de Website wordt verricht dan zal VindOuderenHulp.nl dit zoveel mogelijk vooraf aankondigen en de overlast hiervan zoveel mogelijk beperken.

Artikel 5 – Gedrag van Hulpaanbieders

 1. Het is de Hulpaanbieders niet toegestaan om onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met de wet te handelen of anderen hiertoe aan te zetten of aan te moedigen. Het is hem bijvoorbeeld verboden om:
  • bedreigende taal te gebruiken naar Hulpaanbieders of naar VindOuderenHulp.nl;
  • onrechtmatige teksten, beeld- en/of geluidmateriaal te plaatsen;
  • teksten of beeld- en/of geluidsmateriaal te plaatsen dat inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.
 2. Het is de Hulpaanbieder bovendien niet toegestaan om:
  • onwaarheden in het profiel te vermelden;
  • gericht erotisch contact te zoeken of aan te bieden;
  • meerdere profielen per persoon in te vullen;
  • commerciële informatie te verspreiden;
  • schade of hinder aan andere Hulpaanbieders of VindOuderenHulp.nl toe te brengen;
  • racistische of aanstootgevende uitingen te doen;
  • informatie op een profiel van een andere gebruiker op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te (her)gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende Hulpaanbieder;
  • inloggegevens aan derden te geven, deze zijn strikt persoonlijk.
 3. Als een Hulpaanbieder handelt in strijd met het gestelde Artikel 5.1 of 5.2 kan VindOuderenHulp.nl het Lidmaatschap van de Hulpaanbieder opzeggen en zijn profiel direct aanpassen, blokkeren of verwijderen. VindOuderenHulp.nl stelt de Hulpaanbieder op de hoogte van de blokkade of verwijdering onder vermelding van de reden. De Hulpaanbieder accepteert dat VindOuderenHulp.nl als hiervoor een redelijke aanleiding bestaat, de door hem aangeleverde gegevens en gedrag kan controleren in verband met mogelijke overtredingen van Artikel 5.1 en 5.2.
 4. De Hulpaanbieder accepteert dat VindOuderenHulp.nl als hiervoor een redelijke aanleiding bestaat, de door hem aangeleverde gegevens en gedrag kan controleren in verband met mogelijke overtredingen van Artikel 5.1 en 5.2.

Artikel 6 – Klachten over hulpaanbieders; misleiding

 1. Als VindOuderenHulp.nl een klacht ontvangt over een Hulpaanbieder, onderzoekt hij deze klacht en neemt hij eventueel contact op met de Hulpaanbieder. VindOuderenHulp.nl kan profielen van Hulpaanbieders die onwaarheden bevatten, misleidend zijn of waarvan anderszins duidelijk is dat ze schade of hinder kunnen toebrengen aan andere Hulpaanbieders verwijderen, aan passen of blokkeren, indien blijkt dat de Hulpaanbieder op eerste aanwijzing van VindOuderenHulp.nl geen gehoor heeft gegeven aan de klacht. Na blokkade mag de Hulpaanbieder zich niet opnieuw aanmelden en zal er geen restitutie van abonnementsgeld plaatsvinden.
 2. VindOuderenHulp.nl spant zich in om Hulpaanbieders te wijzen op mogelijke misleiding door Hulpaanbieders op de Website. Op de Website zelf wordt gewezen op de risico’s en worden tips gegeven om schade te voorkomen.

Artikel 7 – Bescherming persoonsgegevens

 1. Op het gebruik van de Website zijn de Privacy voorwaarden van VindOuderenHulp.nl van toepassing. Hierin staat beschreven op welke wijze de persoonsgegevens van de Hulpaanbieder worden verwerkt. VindOuderenHulp.nl houdt zich hierbij aan de wettelijke regels met betrekking tot bescherming van privacy en de cookie-wetgeving.
 2. Als er bij VindOuderenHulp.nl een redelijk vermoeden bestaat van overtreding van de regels in Artikel 3.1 en 3.2 en andere Hulpaanbieders ondervinden hiervan (mogelijk) schade of hinder dan is VindOuderenHulp.nl gerechtigd om kennis te nemen van de via de Website tussen Hulpaanbieder uitgewisselde gegevens. VindOuderenHulp.nl werkt dit nader uit in de Privacy voorwaarden.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van VindOuderenHulp.nl is beperkt tot de schade die te beschouwen is als een onmiddellijk en duidelijk gevolg van de niet-nakoming of gebrekkige nakoming door VindOuderenHulp.nl, een en ander beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van VindOuderenHulp.nl wordt gedekt.
 2. VindOuderenHulp.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt -onder meer- verstaan: gevolgschade; schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
 3. VindOuderenHulp.nl zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade ten gevolge van gebreken in door derden uitgevoerde werkzaamheden dan wel door derden geleverde zaken. VindOuderenHulp.nl is nimmer aansprakelijk voor de verrichte werkzaamheden van deze derden, noch voor directe, noch voor indirecte schade.
 4. Hulpaanbieder vrijwaart VindOuderenHulp.nl tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect ontstaan door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
 5. VindOuderenHulp.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat VindOuderenHulp.nl of een hulpaanbieder is uitgegaan van door de Hulpaanbieder verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van VindOuderenHulp.nl.
 7. De Hulpaanbieder is tegenover VindOuderenHulp.nl aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door de Hulpaanbieder in de nakoming, bijvoorbeeld als gevolg van overtreding van Artikel 5.3 , tenzij deze tekortkoming niet aan de Hulpaanbieder kan worden toegerekend.
 8. VindOuderenHulp.nl is nimmer aansprakelijk voor de handelingen van de hulpbehoevende op de website.

Artikel 9 – Opzegging Hulpaanbieder

 1. Een betaald Lidmaatschap kan worden aangegaan voor een bepaalde periode.
 2. Het betaalde Lidmaatschap wordt na het einde van de periode automatisch stopgezet en niet automatisch verlengd.
 3. Ongeacht of het (betaalde) Lidmaatschap actief is, deactiveert de website op verzoek van de Hulpaanbieder te allen tijde het profiel van de Hulpaanbieder zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee weken na ontvangst van het verzoek hiertoe van de Hulpaanbieder.
 4. De Hulpaanbieder heeft 14 dagen na het aangaan van het Lidmaatschap de mogelijkheid om gebruik te maken van het herroepingsrecht.
 5. Als de Hulpaanbieder hiervan gebruik maakt, maar de Hulpaanbieder heeft in deze periode al daadwerkelijk gebruik gemaakt van de betaalde dienstverlening van de website, dan heeft Hulpaanbieder geen recht op restitutie. VindOuderenHulp.nl vraagt de Hulpaanbieder nadrukkelijk om toestemming om de dienstverlening reeds in te laten gaan voordat de herroepingstermijn is verstreken en wijst de Hulpaanbieder hierbij op er geen mogelijkheid is tot restitutie als de Hulpaanbieder toch herroept.
 6. In geval een der partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht het lidmaatschap direct schriftelijk te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten op schadevergoeding.

Artikel 10 – Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij VindOuderenHulp.nl.

Artikel 11 – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien dan wel onvoorzien, waarop VindOuderenHulp.nl geen invloed kan uitoefenen, en waardoor VindOuderenHulp.nl redelijkerwijs niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door VindOuderenHulp.nl niet mogelijk is langer duurt dan 30 dagen is Hulpaanbieder bevoegd het lidmaatschap schriftelijk te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot het betalen van schadevergoeding bestaat.
 3. Indien VindOuderenHulp.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde casu quo het uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Hulpaanbieder gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 12 – Klachtenregeling

VindOuderenHulp.nl behandelt een klacht over haar dienstverlening conform de Klachtenregeling.

Artikel 13 – Aanvullende bepalingen en wijzigingen

Aanvullende bepalingen mogen niet in het nadeel van Hulpaanbieders zijn. Deze bepalingen moeten schriftelijk zijn vastgelegd of op zodanige wijze dat deze door de Hulpaanbieder op eenvoudige wijze kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Deze overeenkomst wordt volledig beheerst door Nederlands recht.
 2. Geschillen die tussen VindOuderenHulp.nl en Hulpaanbieders mochten ontstaan over de (uitvoering van de) opdracht dan wel de interpretatie van deze algemene voorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.